Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Άγιος Παναγής Μπασιάς

Άγιος Παναγής Μπασιάς
Ο Άγιος Παναγής τιμάται ιδιαιτέρως στην Ενορία μας. Στο Ναό μας φυλάσσεται τεμάχιον του χαριτοβρύτου του Λειψάνου το οποίο για μας αποτελεί ιδιαίτερη ευλογία.

Συναξάριον


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Πρόγραμμα συναντήσεων Κατηχητικών Ομάδων 2019-2020

Πρόγραμμα συναντήσεων Κατηχητικών Ομάδων 2019-2020
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Κάθε Δευτέρα τελούμε Ι.Παράκληση στην Παναγία την Γοργοϋπήκοον, υπέρ υγείας πάντων των αδελφών ημών

Κάθε Δευτέρα τελούμε Ι.Παράκληση στην Παναγία την Γοργοϋπήκοον, υπέρ υγείας πάντων των αδελφών ημών
Καντε κλικ στην Εικόνα για να εμφανισθεί το θέμα

Ψάχνοντας το Αρχείο

Βοήθησε και συ να αποπερατωθεί ο Ναός του Αγίου Αντωνίου

Βοήθησε και συ να αποπερατωθεί ο Ναός του Αγίου Αντωνίου
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να ενημερωθείτε σχετικά με την πορεία των εργασιών

Φωτογραφικό λεύκωμα Ιερού Ναού

Φωτογραφικό λεύκωμα Ιερού Ναού
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Αγία Γραφή

Αγία Γραφή
Καντε κλικ στο βιβλίο και διαβάστε

Τοπική Αγιολογία

Τοπική Αγιολογία
Καντε κλικ στην εικόνα και γνωρίστε τους Αγίους μας

Πώς θα βρείτε το Ναό μας

Συμβουλές πριν από την Εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία

Συμβουλές πριν από την Εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Πριν τον Γάμο...

Πριν τον Γάμο...
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Δυο λόγια για τη βάπτιση του παιδιού σας

Δυο λόγια για τη βάπτιση του παιδιού σας
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Χαιρετισμοί προς την Υπεραγία Θεοτόκο

Χαιρετισμοί προς την Υπεραγία Θεοτόκο
Καντε κλικ στην εικόνα της Παναγίας και διαβάστε τους

Ασματική Ακολουθία Οσίου Πατρός Αντωνίου του Μεγάλου

Ασματική Ακολουθία Οσίου Πατρός Αντωνίου του Μεγάλου
Καντε κλικ στην εικόνα για να την κατεβάσετε

Ασματική Ακολουθία Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους

Ασματική Ακολουθία Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους
Καντε κλικ στην εικόνα για να την κατεβάσετε

Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως

Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως
Καντε κλικ στην φωτογραφία και διαβάστε

Η Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου από την Ι.Μ. Ομπλού

Η Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου από την Ι.Μ. Ομπλού
Καντε κλικ στην εικόνα για να δείτε το Video

συνταγή για Πρόσφορο

συνταγή για Πρόσφορο
Καντε κλικ στο πρόσφορο και διαβάστε

Πότε και πώς νηστεύομε;

Πότε και πώς νηστεύομε;
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Το σημείο του Σταυρού

Το σημείο του Σταυρού
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Καιρός να αφιερώσω χρόνο για κάποιον που το αξίζει ... !!!

Καιρός να αφιερώσω χρόνο για κάποιον που το αξίζει ... !!!
Το σύνθημα της Κατηχητικής χρονιάς 2019 - 2020 στην Ενορία μας

Αρχειοθήκη ιστολογίου

«έκλαιγα γιὰ μέρες όταν είδα τὴ φωτογραφία»

«έκλαιγα γιὰ μέρες όταν είδα τὴ φωτογραφία»
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Το banner μας

Το banner μας
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να δείτε σχετικές οδηγίες αντιγραφής

προβολές σελίδος

Κυνήγι ερωτήσεων στα θρησκευτικά

Κυνήγι ερωτήσεων στα θρησκευτικά
Καντε κλικ στη φωτογραφία και εξασκηθείτε

ΣΕΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΡΑ

Blog Archive

Αναγνώστες

Βρες το Τηλέφωνο που ψάχνεις άμεσα

Βρες το Τηλέφωνο που ψάχνεις άμεσα
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να βρείτε αυτό που θέλετε

Ο Καιρός

O καιρός σήμερα
Από το Blogger.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF


του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου

Οι δύ­σκολες ώ­ρες ε­νώ­νουν πε­ρισ­σό­τε­ρο τους αν­θρώ­πους και α­πε­λευ­θε­ρώ­νουν τις ε­σώ­τα­τες ψυ­χι­κές μας δυ­νά­μεις, οι ο­ποί­ες στη­ρί­ζουν ε­κεί­νους οι ο­ποί­οι ευ­ρί­σκο­νται εν α­νά­γκαις ποι­κί­λαις.
Ευ­τυ­χώς που σή­με­ρα υπάρ­χουν άν­θρω­ποι με ευ­γέ­νεια ψυ­χής, ευαι­σθη­σί­ες, α­γά­πη και κα­τα­νό­η­ση, οι ο­ποί­οι φα­νε­ρώ­νουν με την συ­μπε­ρι­φο­ρά τους και την εν γέ­νει στά­ση τους την α­ξί­α του αν­θρωπί­νου προ­σώ­που, ως ει­κόνος Θε­ού.
Το γε­γο­νός αυ­τό εί­ναι πα­ρή­γο­ρο και ε­πι­στη­ρι­κτι­κό στους α­πα­ρά­κλη­τους και­ρούς που ζού­με και μας δί­νει την ελ­πί­δα, ή μάλ­λον την βε­βαιό­τη­τα, ό­τι δεν χά­θη­καν ό­λα.
Οι σει­σμοί της Κε­φα­λο­νιάς συ­σπει­ρώ­νουν για μιά α­κό­μη φορά τους αν­θρώ­πους σε μί­α κοι­νή προ­σπά­θεια στη­ρί­ξε­ως των σει­σμοπλή­κτων α­δελ­φών μας.
Ό­λες οι εκ­δη­λώ­σεις αγά­πης, εν προ­κει­μέ­νω, εί­ναι συ­γκι­νη­τι­κές. Μι­λώ ό­χι μό­νο σε γε­νι­κό ε­πί­πε­δο, αλ­λά ει­δικώτε­ρα για την Πά­τρα, ό­που το ποί­μνιό μας και πά­λι ε­ξεδή­λω­σε το με­γα­λεί­ο της ψυ­χής διά της προ­σευ­χής, αλ­λά και της προ­σφο­ράς ει­δών πρώ­της α­νάγκης.
Θα στα­θώ ό­μως ξε­χω­ριστά σε έ­να γράμ­μα που έ­γρα­ψαν παι­διά, δι­κά μας παι­διά, Πα­τρι­νό­που­λα, τα ο­ποί­α με κα­μά­ρι και εν Κυ­ρί­ω καύ­χη­ση πα­ρα­κο­λου­θούμε στον α­γώ­να που κά­νουν, ό­χι μό­νο στα α­θλή­μα­τα και στο στί­βο, αλ­λά και στο γή­πε­δο της ζω­ής.
Εί­ναι παι­διά που α­γω­νί­ζο­νται να κα­τα­κτή­σουν την ζω­ή. Έρ­χο­νται να πά­ρουν την ευ­χή μου, να συ­νο­μι­λή­σουν μα­ζί μου. Έ­χουν πνευ­μα­τι­κές ανα­ζη­τή­σεις, μα πά­νω απ΄ ό­λα δί­νουν με τον νε­α­νι­κό τους εν­θου­σια­σμό, ελ­πί­δα, δύ­να­μη, αι­σιο­δο­ξί­α.
Το γράμ­μα ε­γρά­φη α­πό το χέ­ρι των παιδιών, πο­δο­σφαι­ρι­στών της Ε.Π.Σ. Α­χα­ΐας. Απευ­θύ­νο­νται στους συνα­θλη­τές τους της Ε.Π.Σ. Κε­φαλ­λη­νί­ας /Ιθά­κης.
Πα­ρα­θέ­τω την ε­πι­στο­λή ό­πως ήλ­θε στα χέ­ρια μου α­πό τον προ­πο­νη­τή τους, ό­ταν με ε­πεσκέ­φθη προ­κει­μέ­νου να με κα­λέ­ση σε εκ­δή­λω­ση της Ομά­δος, ο ο­ποί­ος ή­το ι­διαι­τέ­ρως συ­γκι­νη­μέ­νος α­πό το πε­ριε­χό­με­νο της ε­πι­στο­λής και δι­καί­ως, ως θα δια­πι­στώ­σε­τε και σεις εκ της α­να­γνώ­σε­ως του κει­μέ­νου.

ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΠΟ­ΔΟ­ΣΦΑΙ­ΡΙ­ΣΤΕΣ ΤΩΝ ΜΙ­ΚΤΩΝ ΟΜΑ­ΔΩΝ ΤΗΣ ΕΠ­Σ ΚΕ­ΦΑ­ΛΟ­ΝΙΑΣ/Ι­ΘΑ­ΚΗΣ


Α­γα­πη­τοί μας φί­λοι και συ­μπαί­κτες,
Σε αυ­τές τις δύ­σκο­λες ώ­ρες που περ­νά­τε τό­σο οι ί­διοι ό­σο και ο­λό­κλη­ρο το νη­σί σας, έ­να να ξέ­ρε­τε:
ΕΙ­ΜΑ­ΣΤΕ ΜΑ­ΖΙ ΣΑΣ!!! Ό­πως ξέ­ρε­τε να α­γω­νί­ζε­στε και πο­λύ κα­λά μέσα στο γή­πε­δο, έ­τσι και τώ­ρα να α­γω­νι­στεί­τε με πε­ρίσ­σια ψυ­χι­κή δύνα­μη, τό­σο για ε­σάς ό­σο και για τους γο­νείς σας και τους συ­ναν­θρώ­πους σας.
Μην α­φή­σε­τε αυ­τήν την ά­σχη­μη συ­γκυ­ρί­α να σας κα­τα­βάλ­λει.
Βάλ­τε τα δυ­να­τά σας να βγεί­τε νι­κη­τές, τό­σο ως ά­το­μα αλ­λά και ως ο­μά­δα, έ­τσι ό­πως ε­σείς γνω­ρί­ζε­τε.
Μοι­ρά­στε ελ­πί­δα και αι­σιο­δο­ξί­α και γί­νε­τε για ό­λους ε­μάς ζω­ντανό πα­ρά­δειγ­μα «α­γώ­να»: ό­χι πο­δο­σφαι­ρι­κού αλ­λά ζω­ής.
Να θυ­μά­στε ό­τι αυ­τές τις κρί­σι­μες ώ­ρες οι σκέ­ψεις μας εί­ναι μα­ζί σας, η συ­μπα­ρά­στα­σή μας α­πε­ριό­ριστη και οι ευ­χές μας για γρή­γο­ρη α­πο­κα­τά­σταση της ζω­ής σας τό­σες πολ­λές που δεν χω­ρούν να γε­μί­σουν έ­να γή­πε­δο πο­δοσφαί­ρου!!!
Αυ­τόν τον α­γώ­να που κα­λεί­στε να παί­ξετε, να εί­στε σί­γου­ροι ό­τι θα τον κερ­δί­σε­τε με ό­πλα σας τη δύ­να­μη, την αι­σιο­δο­ξί­α και την ελ­πί­δα.

Το α­πο­τέ­λε­σμα θα εί­ναι ΝΙ­ΚΗ ΓΙΑ Ε­ΣΑΣ!!!

Πά­ντα στο πλευ­ρό σας , πά­ντα μα­ζί σας!!!

Με συ­μπα­ρά­στα­ση και εκτί­μη­ση,

Οι συ­μπαί­κτες σας α­πό τις Μι­κτές ο­μά­δες

(ΠΑΙ­ΔΩΝ & ΝΕ­ΩΝ) της ΕΠ­Σ Α­ΧΑ­Ϊ­ΑΣ

Σχο­λιά­ζο­ντας το κεί­με­νο, ο Πρό­ε­δρος της ε­πι­τρο­πής των Μι­κτών Ο­μά­δων Ε.Π.Σ.Α. και οι Προ­πο­νη­τές, α­νέ­φε­ραν χα­ρακτη­ρι­στι­κά:

«…Το πο­δό­σφαι­ρο μπο­ρεί να παί­ζε­ται μέ­σα στις γραμ­μές ε­νός ορ­θο­γω­νί­ου, αλ­λ΄ ού­τε αρ­χί­ζει, ού­τε τε­λειώ­νει μέ­σα σε αυ­τό!!!».
  
* Θε­ω­ρώ χρέ­ος μου να ε­παι­νέ­σω τα παι­διά μας, τα ο­ποί­α με την ε­πι­στο­λή τους αυ­τή μας συ­γκί­νη­σαν ι­διαι­τέ­ρως, μας ε­δίδα­ξαν και μας δι­δά­σκουν ή­θος, αν­θρω­πιά, α­γά­πη σε μιά ε­πο­χή που εν πολ­λοίς ε­ψύ­γη η α­γά­πη των πολ­λών και, ό­πως ευ­στό­χως έ­χει ει­πω­θή, πή­ρε διαζύ­γιο η α­γά­πη α­πό την δύ­να­μη.
Ό­μως, η α­γά­πη έ­χει α­πό μό­νη της δύ­να­μη με­γί­στη, γεφυ­ρώ­νει χά­σμα­τα, θε­ρα­πεύ­ει πλη­γές, α­πα­λύ­νει τον πό­νο, σφογγί­ζει δά­κρυα, γλυ­καί­νει τις καρ­διές, φω­τί­ζει το σκό­τος, στε­γάζει α­στέ­γους, δί­δει τρο­φή σε πει­να­σμέ­νους, στη­ρί­ζει ορ­φα­νά, πλου­τί­ζει τους πέ­νη­τας, δί­δει θάρ­ρος σε ώ­ρες α­πελ­πι­σί­ας...
Το ά­ρω­μα της α­γά­πης που εκ­χύ­νε­ται α­πό το γράμ­μα, κα­λύτε­ρα α­πό τις καρ­διές των παι­διών μας, δεν εί­ναι πα­ρη­γο­ριά μό­νο για τους συ­μπαί­κτες τους της Κε­φα­λο­νιάς, αλ­λά α­να­ψυ­χή για ό­λους μας, ε­πι­στη­ριγ­μός και ελ­πί­δα.
Μπρά­βο σας παι­διά μου! Πο­τέ μου δεν αμ­φέ­βα­λα για το ή­θος σας. Ό­ταν ήλ­θα­τε για πρώ­τη φο­ρά στο Γρα­φεί­ο μου, για να πά­ρε­τε την ευ­λο­γί­α μου, διεπί­στω­σα τον ω­ραί­ο κό­σμο της ψυ­χής σας και ο­λόψυ­χα ε­ξέ­φρασα τον έ­παι­νό μου για σας, και ε­ξαι­ρέ­τως για τους γο­νείς σας και τους δα­σκά­λους σας.
Τώ­ρα, για μιά α­κό­μη φο­ρά σας βαθ­μο­λο­γώ με «Α­ΡΙ­ΣΤΑ» και σας προ­βάλλω ως πρό­τυπα μι­μήσε­ως και ε­πα­να­λαμβά­νω τους λό­γους «ιδού εγώ καί τά παι­δί­α α μοι έδω­κεν ο Θε­ός…».
Συ­νε­χί­στε τον ω­ραί­ο αγώ­να σας. Εί­ναι δύ­σκο­λος, αλ­λά α­ξί­ζει τον κόπο. Ο κα­θείς α­πό σας εί­ναι «κλω­νί βα­σι­λικός στης γης το πε­ρι­βό­λι».
Ε­σείς ο­μορ­φαίνε­τε τον κόσμο και τον κάνε­τε να ευω­διά­ζει.

πηγή:i-m-patron.gr

0 σχόλια:

Ακολουθείστε μας στο twitter

Ο Ναός μας εξωτερικά

Κυριακή στην Ενορία - Αφιέρωμα στον Ι.Ν. Αγίων Αντωνίου & Χαραλάμπους εις Κρύα Ιτεών Πατρών

ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ - Εξωτερικά πλάνα Ναού

Ο ΝΑΟΣ ΜΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ (παλαιότερο video)

Θείες Λειτουργίες εβδομάδος

Θείες Λειτουργίες εβδομάδος
Κυριακή 24/5, Δευτέρα 25/5, Τετάρτη 27/5, Πέμπτη 28/5

Αναζήτηση θεμάτων ιστολογίου

Η Απόδοση της Εορτής του Πάσχα στην Ενορία μας (Φωτογραφίες + Video)

Η Απόδοση της Εορτής του Πάσχα στην Ενορία μας (Φωτογραφίες + Video)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Κυριακή Β΄ των Νηστειών στην Ενορία μας

Κυριακή Β΄ των Νηστειών στην Ενορία μας
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας στην Ενορία μας

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας στην Ενορία μας
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Ενορία μας τίμησε τη Μνήμη του Αγ.ενδόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του θαυματουργού (φωτογραφίες)

Η Ενορία μας τίμησε τη Μνήμη του Αγ.ενδόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του θαυματουργού (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Το ημερολόγιό μας για το έτος 2020 (ξεφυλλίστε το)

Το ημερολόγιό μας για το έτος 2020 (ξεφυλλίστε το)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Ο Μητροπολίτης Κανάγκας στην Ενορία μας

Ο Μητροπολίτης Κανάγκας στην Ενορία μας
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν

Η μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Εορτή των Θεοφανείων στην Ενορία μας 2020 (φωτογραφίες + video)

Η Εορτή των Θεοφανείων στην Ενορία μας 2020 (φωτογραφίες + video)
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 στην Ενορία μας

Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 στην Ενορία μας
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Πανηγυρική Θ.Λειτουργία & Ενοριακό-Κτητορικό Μνημόσυνο για τα 3ετών από τα Εγκαίνια του Ναού μας

Πανηγυρική Θ.Λειτουργία & Ενοριακό-Κτητορικό Μνημόσυνο για τα 3ετών από τα Εγκαίνια του Ναού μας
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Στήθηκε και πάλι φέτος μια υπέροχη Φάτνη στο προαύλιο του Ναού μας

Στήθηκε και πάλι φέτος μια υπέροχη Φάτνη στο προαύλιο του Ναού μας
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Κυκλοφόρησε το νέο μας ημερολόγιο τοίχου για το έτος 2020

Κυκλοφόρησε το νέο μας ημερολόγιο τοίχου για το έτος 2020
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Ο Εορτασμός της Φωτοφόρου Σκέπης της Υπ. Θεοτόκου & η Δοξολογία για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Ο Εορτασμός της Φωτοφόρου Σκέπης της Υπ. Θεοτόκου & η Δοξολογία για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Ξεκίνησαν οι συναντήσεις των νεανικών Κατηχητικών Ομάδων στην Ενορία μας

Ξεκίνησαν οι συναντήσεις των νεανικών Κατηχητικών Ομάδων στην Ενορία μας
Κάντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η προσκυνηματική μας εκδρομή σε Μοναστήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου

Η προσκυνηματική μας εκδρομή σε Μοναστήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου
Κάντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Ο Αγιασμός στα σχολεία της Ενορίας μας

Ο Αγιασμός στα σχολεία της Ενορίας μας
Κάντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Τρεις πανέμορφες ημέρες στη Μακεδονία με την Ενορία μας! (φωτογραφίες)

Τρεις πανέμορφες ημέρες στη Μακεδονία με την Ενορία μας! (φωτογραφίες)
Κάντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Tα Εγκώμια της Υπεραγίας Θεοτόκου εις τον Ι. Ν. του Αγίου Αντωνίου στα Κρύα Ιτεών (φωτογραφίες)

Tα Εγκώμια της Υπεραγίας Θεοτόκου εις τον Ι. Ν. του Αγίου Αντωνίου στα Κρύα Ιτεών (φωτογραφίες)
Κάντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Ενορία μας στην Ι.Μ. Αγίας Τριάδος Ακράτας

Η Ενορία μας στην Ι.Μ. Αγίας Τριάδος Ακράτας
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Νέες Αγιογραφίες στο Ναό του Αγίου Αντωνίου στα Κρύα Ιτεών (φωτογραφίες)

Νέες Αγιογραφίες στο Ναό του Αγίου Αντωνίου στα Κρύα Ιτεών (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στην εικόνα για να εμφανισθεί το θέμα

Η Εορτή του Οσίου Πατρός ημών Παναγή Ιερέως του Μπασιά του εν Κεφαλληνία, στα Κρύα Ιτεών των Πατρών

Η Εορτή του Οσίου Πατρός ημών Παναγή Ιερέως του Μπασιά του εν Κεφαλληνία, στα Κρύα Ιτεών των Πατρών
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η προσκυνηματική μας εκδρομή στην Καλαμάτα (φωτουραφίες)

Η προσκυνηματική μας εκδρομή στην Καλαμάτα (φωτουραφίες)
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η προσκυνηματική μας εκδρομή στο νησί της Κύπρου (φωτογραφίες + videos)

Η προσκυνηματική μας εκδρομή στο νησί της Κύπρου (φωτογραφίες + videos)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Λαμπροφόρος ημέρα της Αναστάσεως στην Ενορία μας (φωτογραφίες)

Η Λαμπροφόρος ημέρα της Αναστάσεως στην Ενορία μας (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Ενορία μας στη Νέα Μάκρη & στο Μήλεσι Αττικής. Προσκύνημα στους Οσίους Εφραίμ & Πορφύριο (Φωτο)

Η Ενορία μας στη Νέα Μάκρη & στο Μήλεσι Αττικής. Προσκύνημα στους Οσίους Εφραίμ & Πορφύριο (Φωτο)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στον Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου στα Κρύα Ιτεών (φωτογραφίες+videos)

Η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στον Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου στα Κρύα Ιτεών  (φωτογραφίες+videos)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου στα Κρύα Ιτεών

Η Εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου στα Κρύα Ιτεών
Καντε κλικ στην εικόνα για να εμφανισθεί το θέμα

Η Ενορία μας στο Μοναστήρι του Ομπλού (φωτογραφίες)

Η Ενορία μας στο Μοναστήρι του Ομπλού (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η τελετή της κοπής της Ενοριακής Αγιοβασιλόπιτας για το έτος 2019 (φωτογραφίες)

Η τελετή της κοπής της Ενοριακής Αγιοβασιλόπιτας για το έτος 2019 (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Από την Εορτή των Χριστουγέννων στην Ενορία μας (φωτογραφίες + video)

Από την Εορτή των Χριστουγέννων στην Ενορία μας (φωτογραφίες + video)
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου των Κατηχητικών μας Ομάδων με την Ενορία Κοιμ. Θεοτόκου Οβρυάς

Φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου των Κατηχητικών μας Ομάδων με την Ενορία Κοιμ. Θεοτόκου Οβρυάς
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Το προσκύνημά μας στις Ιερές Μονές Παναγίας Ελώνης, και Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Λουκούς. (φωτογρ

Το προσκύνημά μας στις Ιερές Μονές Παναγίας Ελώνης, και Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Λουκούς. (φωτογρ
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Μια υπέροχη προσκυνηματική εκδρομή στο νησί του Αγίου Γερασίμου (φωτογραφίες)

Μια υπέροχη προσκυνηματική εκδρομή στο νησί του Αγίου Γερασίμου (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

H εορτή της παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στα Κρύα Ιτεών (φωτογραφίες - video)

H εορτή της παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στα Κρύα Ιτεών (φωτογραφίες - video)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Προσκυνηματική εκδρομή στην Πάρο και στη Νάξο (φωτογραφίες και βίντεο)

Προσκυνηματική εκδρομή στην Πάρο και στη Νάξο (φωτογραφίες και βίντεο)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Ενορία μας στα Άγια Μετέωρα (φωτογραφίες + video)

Η Ενορία μας στα Άγια Μετέωρα (φωτογραφίες + video)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Ενορία μας, στη Βουλγαρία (φωτογραφίες)

Η Ενορία μας, στη Βουλγαρία (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Φωτογραφικό υλικό από τη συμμετοχή μας στο συλλαλητήριο της Αθήνας για τη Μακεδονία μας

Φωτογραφικό υλικό από τη συμμετοχή μας στο συλλαλητήριο της Αθήνας για τη Μακεδονία μας
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση των Κατηχητικών μας Ομάδων

Η Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση των Κατηχητικών μας Ομάδων
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Το προσκύνημά μας στην Μεγαλόχαρη της Τήνου (φωτογραφίες)

Το προσκύνημά μας στην Μεγαλόχαρη της Τήνου (φωτογραφίες)
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Η Ενορία μας στην Ι.Μ. Παναγίας της Κορυφής

Η Ενορία μας στην Ι.Μ. Παναγίας της Κορυφής
Καντε κλικ στην εικόνα για να εμφανισθεί το θέμα

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την Προσκυνηματική μας εκδρομή στους Αγίους Τόπους 2017

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την Προσκυνηματική μας εκδρομή στους Αγίους Τόπους 2017
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Εκδρομή των Κατηχητικών μας ομάδων στα Καλάβρυτα

Εκδρομή των Κατηχητικών μας ομάδων στα Καλάβρυτα
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Λαμπρὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στὴν περιοχὴ Κρύα Ἰτεῶν Πατρῶν

Λαμπρὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στὴν περιοχὴ Κρύα Ἰτεῶν Πατρῶν
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Ἐτελέσθησαν τὰ θυρανοίξια στὸν νεόδμητο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στὰ Κρύα Ἰτεῶν

Ἐτελέσθησαν τὰ θυρανοίξια στὸν νεόδμητο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στὰ Κρύα Ἰτεῶν
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

"Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ" - θεατρική παράσταση Νεανικών Ομάδων (video)

"Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ" - θεατρική παράσταση Νεανικών Ομάδων (video)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να δείτε το Video

«Πατρο-Κοσμάς ο πρόδρομος του ΄21» - θεατρική παράσταση Νεανικών Ομάδων (video)

«Πατρο-Κοσμάς ο πρόδρομος του ΄21» - θεατρική παράσταση Νεανικών Ομάδων (video)
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να δείτε το Video

Τυπικό σωτηρίου έτους 2019

Τυπικό σωτηρίου έτους 2019
Κάντε κλικ επάνω και ενημερωθείτε για τις ακολουθίες της κάθε ημέρας