Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu


Αναζήτηση θεμάτων ιστολογίου

Συναξάριον


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ο ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΕΡΝΙΤΣΗΣ κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

Χαιρετισμοί προς την Υπεραγία Θεοτόκο

Χαιρετισμοί προς την Υπεραγία Θεοτόκο
Καντε κλικ στην εικόνα της Παναγίας και διαβάστε τους

Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως

Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως
Καντε κλικ στην φωτογραφία και διαβάστε

Η Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου από την Ι.Μ. Ομπλού

Η Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου από την Ι.Μ. Ομπλού
Καντε κλικ στην εικόνα για να δείτε το Video

Συμβουλές πριν από την Εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία

Συμβουλές πριν από την Εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Πριν τον Γάμο...

Πριν τον Γάμο...
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Δυο λόγια για τη βάπτιση του παιδιού σας

Δυο λόγια για τη βάπτιση του παιδιού σας
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Πότε και πώς νηστεύομε;

Πότε και πώς νηστεύομε;
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Το σημείο του Σταυρού

Το σημείο του Σταυρού
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Blog Archive

Από το Blogger.
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Σάββατο 5 Μαΐου 2018
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ἀ­πό τήν Περ­σί­α κα­τα­γό­ταν. Καί ἔ­ζη­σε τόν 4ο μ.Χ. αἰ­ώ­να. Ἡ οἰ­κο­γέ­νειά της ἦ­ταν ἐ­πί­ση­μη. Βα­σι­λεύς ἑ­νός τμή­μα­τος τῆς Περ­σί­ας ἦ­ταν ὁ πα­τέ­ρας της καί ὀ­νο­μα­ζό­ταν Λι­κί­νιος. Λικι­νί­α ἦ­ταν καί τό ὄ­νο­μα τῆς μη­τέ­ρας της. Μο­να­δι­κός βλα­στός τῆς συ­ζυ­γί­ας τῶν εἰ­δω­λο­λα­τρῶν γο­νέ­ων της, μέ τά πλού­σια οἰ­κο­νο­μι­κά μέ­σα καί τή θερ­μή ἀ­γά­πη, μέ τήν ὁ­ποί­α τήν πε­ρι­έ­βαλ­λαν, ἀ­να­τρά­φη­κε μέ ἐ­ξαι­ρε­τι­κή φρον­τί­δα καί ἐ­πι­μέ­λεια ἡ κό­ρη. Ἰ­δι­αι­τέ­ρως με­ρί­μνη­σαν γιά τήν μόρ­φω­σή της. Καί γι’ αὐ­τό ἀ­πό τή μι­κρή της ἡ­λι­κί­α τήν πα­ρέ­δω­σαν στή δι­α­παι­δα­γώ­γη­ση ἑ­νός σο­βα­ροῦ καί ἰ­δι­αί­τε­ρα μορ­φω­μέ­νου δι­δα­σκά­λου, γέ­ρον­τα στήν ἡ­λι­κί­α, τοῦ Ἀ­πελ­λια­νοῦ. Κον­τά του ἡ νε­α­ρή Πη­νε­λό­πη — αὐ­τό ἦ­ταν τό ὄ­νο­μά της πρίν βα­πτι­σθεῖ — ἀ­πέ­κτη­σε με­γά­λο πλοῦ­το γνώ­σε­ων, ὥ­στε νά θαυ­μά­ζε­ται ἀ­πό πολ­λούς γι’ αὐ­τές, ὅ­ταν ἔ­φθα­σε στή νε­α­νι­κή της ἡ­λι­κί­α. Προ­ση­λω­μέ­νος τόσο ὁ Ἀ­πελ­λια­νός ὅ­σο καί οἱ γο­νεῖς της στήν εἰ­δω­λο­λα­τρι­κή θρη­σκεί­α, με­ρί­μνη­σε μέ κά­θε τρό­πο νά τῆς ἐμ­πνεύ­σει βα­θύ σε­βα­σμό πρός τήν ψεύ­τι­κη πί­στη τῶν εἰ­δώ­λων καί νά προ­σφέ­ρει θυ­σί­ες στούς ἀνύ­παρ­κτους θε­ούς τῆς πα­τρί­δος της. Ἀ­πό παν­τοῦ ἀ­κού­γον­ταν ἔ­παι­νοι γιά τήν κό­ρη τοῦ Λι­κι­νί­ου, ἡ ὁ­ποί­α ἰ­δι­αι­τέ­ρως κο­λα­κεύ­ον­ταν ἀ­πό αὐ­τούς, ἀ­φοῦ αὐτοί τό­σο πολύ ἐξέτρεφαν τήν κο­σμι­κή της μα­ται­ο­δο­ξί­α.

Ἀλ­λά ὁ Θε­ός, ὁ ἀ­λη­θι­νός Θε­ός, ἄλ­λα, βα­θύ­τε­ρα, ἐ­σω­τε­ρι­κά προ­σόν­τα δι­έ­κρι­νε στήν καρ­δί­α τῆς νε­α­ρῆς παρ­θέ­νου. Δι­έ­κρι­νε μί­α ψυ­χή λε­πτή καί καλ­λι­ερ­γη­μέ­νη, ἕ­τοι­μη νά δε­χθεῖ τήν ἀ­λή­θεια καί νά κα­ταυ­γα­σθεῖ ἀ­πό τό φῶς τῆς ἀ­λη­θεί­ας Του. Τήν εἶ­χε Ἐ­κεῖ­νος προ­ο­ρί­σει μέ­σα στήν ἄ­πει­ρη σο­φί­α του νά γί­νει Χρι­στια­νή καί ὄρ­γα­νο δι­κό του, ὥ­στε καί ἡ οἰκογέ­νειά της νά ὁ­δη­γη­θεῖ κον­τά του, ἀλλά καί ἄλ­λες ψυ­χές ἐ­πι­δε­κτι­κές νά τόν γνω­ρί­σουν καί νά τόν λα­τρεύ­σουν.

Καί εἶ­ναι νά θαυ­μά­ζει κα­νείς τόν τρό­πο πού χρη­σι­μο­ποί­η­σε ἡ ἀ­γα­θό­τη­τά του, προ­κει­μέ­νου νά φθά­σει τό φῶς τῆς ἁ­γί­ας δι­δα­σκα­λί­ας του στό σπί­τι καί στήν ψυ­χή τῆς Πη­νε­λό­πης στή μα­κρυ­νή Μα­γε­δώ, τήν πα­τρί­δα της. Ποιός ἦ­ταν ὁ τρό­πος; Στό σπί­τι τοῦ Λι­κι­νί­ου προσ­λαμ­βά­νε­ται βο­η­θός μί­α νέ­α. Ποι­ά ση­μα­σί­α ἦ­ταν δυ­να­τόν νά δώ­σει ὁ­ποι­οσ­δή­πο­τε σέ μί­α πτω­χή βο­η­θό τοῦ σπι­τιοῦ, πού γιά νά ἐ­ξοι­κο­νο­μή­σει τό ψω­μί της δε­χό­ταν νά ὑ­πη­ρε­τή­σει στό πλού­σιο σπί­τι τοῦ Λι­κι­νί­ου; Ὅ­μως ἡ νέ­α αὐ­τή δέν μοιά­ζει μέ τίς ἄλ­λες! Ἡ σεμνό­τη­τά της, ἡ προ­σο­χή της, ἡ προ­θυ­μί­α της μα­ζί μέ μί­α γλυ­κύ­τη­τα καί ἔκ­φρα­ση τοῦ προ­σώ­που της, πού ἀν­τι­φέγ­γι­ζαν τήν εὐ­γέ­νεια μιᾶς ψυ­χῆς ἀ­νώ­τε­ρης, ἔ­κα­ναν ἰ­δι­αί­τε­ρη ἐν­τύ­πω­ση στήν κό­ρη τοῦ Λι­κι­νί­ου. Δέν ἄρ­γη­σε λοι­πόν νά ἀν­τι­λη­φθεῖ τήν αἰ­τί­α. Ἡ νε­α­ρή βο­η­θός ἦ­ταν Χρι­στια­νή. Σύν­το­μα τήν πί­στη γιά τόν Ἰ­η­σοῦ τόν Να­ζω­ραῖ­ο, τόν Σω­τή­ρα καί Λυ­τρω­τή, τήν με­τέ­δω­σε στήν εὐ­γε­νι­κή καί μορ­φω­μέ­νη κό­ρη τοῦ Λι­κι­νί­ου, ἡ ὁ­ποί­α τήν ἐγ­κολ­πώ­θη­κε μέ ὅ­λη της τήν καρ­διά. Κι ἀ­φοῦ κα­τη­χή­θη­κε, ἔ­φθα­σε καί ἡ ἡ­μέρα τῆς βαπτίσε­ώς της, τήν ὁ­ποί­α μυ­στι­κά σέ μί­α νύ­κτα πραγ­μα­το­ποί­η­σε κά­ποι­ος εὐ­λα­βής Χρι­στια­νός Ἱ­ε­ρεύς, πού γιά με­γά­λο χρο­νι­κό δι­ά­στη­μα συ­νεν­νο­οῦν­ταν μέ τήν βο­η­θό τῆς οἰκογε­νεί­ας.

Ὤ! Πό­ση οὐ­ρα­νί­α γα­λή­νη ἁ­πλώ­θη­κε στήν καρ­διά τῆς Εἰ­ρή­νης, ὅ­ταν αἰ­σθάν­θη­κε ὅ­τι μέ τό ἅ­γιο Βά­πτι­σμα ἔ­γι­νε πι­στή Χρι­στια­νή, καί ἀ­παρ­νή­θη­κε τό ψεῦ­δος τῆς εἰ­δω­λο­λα­τρί­ας! Δέν φο­βᾶ­ται κα­νέ­να. Δέν ἀ­νη­συ­χεῖ ἄν ἀ­να­κα­λυ­φθεῖ. Ἀν­τί­θε­τα εἶ­ναι ἕ­τοι­μη τά πάν­τα νά προ­σφέ­ρει στόν Χρι­στό. Κι αὐ­τήν ἀ­κό­μη τή ζω­ή της. Ὁ­ρι­σμέ­να μά­λι­στα γε­γο­νό­τα τήν ἔπει­σαν ὅ­τι ὁ και­ρός τοῦ μαρ­τυ­ρί­ου της δέν θά ἀρ­γοῦ­σε νά ἔλ­θει.

Τό μυ­στι­κό της ὁ­μο­λο­γου­μέ­νως δέν μπο­ροῦ­σε νά κρα­τη­θεῖ κρυ­φό. Ἡ ἀρ­νη­σή της νά με­τά­σχει σέ εἰ­δω­λο­λα­τρι­κές ἐκ­δη­λώ­σεις, σέ θυ­σί­ες καί τι­μές τῶν ψεύ­τι­κων θε­ῶν, ἦ­ταν μί­α ἀ­πό­δει­ξη ὅ­τι κά­τι εἶ­χε συμ­βεῖ στήν καρ­διά της. Δέν δί­στα­σε νά τό ἀναγνωρίσει καί ἡ ἰ­δί­α. Μέ θάρ­ρος καί παρ­ρη­σί­α τό ὁ­μο­λό­γη­σε. Ἔκ­πλη­κτος ὁ Λι­κί­νιος ἀ­κού­ει τήν στα­θε­ρή της ὁ­μο­λο­γί­α. Τά πράγ­μα­τα πλέ­ον ἀ­κο­λου­θοῦν τόν δρό­μο τους. Προ­σπά­θεια με­τα­πεί­σε­ως· ὑ­πο­σχέ­σεις· ἀ­πει­λές· δά­κρυ­α, ἀλ­λά καί σκλη­ρό­τη­τα. Μα­ζί μέ τούς γο­νεῖς οἱ ἱ­ε­ρεῖς τῶν εἰδώ­λων κα­τα­βάλ­λουν ἀ­πε­γνω­σμέ­νες προ­σπά­θει­ες νά τήν με­τα­πεί­σουν. Μά­ται­α ὅ­μως. Ἐ­κεί­νη πα­ρα­μέ­νει στα­θε­ρή, ἀ­κλό­νη­τη στή θέ­ση της. «Πει­θαρ­χεῖν δεῖ Θε­ῶ μᾶλ­λον ἤ ἀνθρώ­ποις» (Πράξ. ε΄ 29), ἦ­ταν ἡ ἀ­πάν­τη­σή της, τήν ὁ­ποί­α ἀ­κο­λού­θη­σαν τά μαρ­τύ­ρια. Τί δέν μη­χα­νεύ­θη­καν γιά νά τήν ἐκ­δι­κη­θοῦν μέ τόν σκλη­ρό­τε­ρο τρό­πο! Θέ­λη­σαν νά τήν δέ­σουν πί­σω ἀ­πό ἄ­γρια καί ἀ­τί­θα­σα ἄ­λο­γα, γιά νά πε­θά­νει ἀ­πό τά λα­κτί­σμα­τά τους. Τήν ἔ­ρι­ξαν σέ λάκ­κο γε­μά­το ἀ­πό δη­λη­τη­ρι­ώ­δη φί­δια. Τήν πέ­τα­ξαν ἀ­νά­με­σα ἀ­πό πει­να­σμέ­να καί ἐ­ξα­γρι­ω­μέ­να λι­ον­τά­ρια. Κι ὅ­μως ὁ Θε­ός ἔ­στελ­νε κον­τά της ἀγ­γέ­λους καί τήν κρα­τοῦ­σε σώ­α καί ἀ­λώ­βη­τη. Συγ­χύ­ζον­ται οἱ τύ­ραν­νοι· ἀ­πο­ροῦν οἱ βα­σα­νι­στές· θαυ­μά­ζει ὁ λα­ός. Χι­λιά­δες ἀ­πό τούς Πέρ­σες πι­στεύ­ουν στόν Θε­ό, βα­πτί­ζον­ται καί γί­νον­ται μέ­λη τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας. Ἡ Εἰ­ρή­νη κά­θε φο­ρά πού δι­α­σώ­ζε­ται καί ἀ­πε­λευ­θε­ρώ­νε­ται ἀ­πό τό νέ­ο μαρτύ­ριο, κη­ρύτ­τει μέ παρ­ρη­σί­α τόν Χρι­στό. Κι ἔ­τσι προ­στί­θεν­ται στήν ἁ­γί­α Του ποί­μνη πλή­θη Περ­σῶν. Στή συ­νεί­δη­ση τῶν εἰ­δω­λο­λα­τρῶν ἔ­χει ἐ­πι­βλη­θεῖ. Γι’ αὐ­τό καί τά μαρτύρια στα­μα­τοῦν. Καί τό ἔρ­γο τῆς ἱ­ε­ρα­πο­στο­λῆς συ­νε­χί­ζε­ται ἀ­νεμ­πό­δι­στα. Ἤ­δη καί ὁ πα­τέ­ρας της ἔ­χει ἀ­σπα­σθεῖ τήν πί­στη.

Ἀλ­λά ἡ μάρ­τυς ἔ­χει τώ­ρα μί­α νέα ἐ­πι­θυ­μί­α. Θέ­λει νά ἐ­πι­σκε­φθεῖ τήν με­γά­λη πό­λη τῆς Ἐ­φέ­σου, ὅ­που ἔ­ζη­σε καί δί­δα­ξε ὁ Εὐ­αγ­γε­λι­στής Ἰ­ω­άν­νης. Καί πράγ­μα­τι ἐ­πι­σκέ­πτε­ται τήν Ἔ­φε­σο μα­ζί μέ τόν δι­δά­σκα­λό της Ἀ­πελ­λια­νό, πού κι αὐ­τός ἔ­χει γί­νει τώ­ρα Χρι­στια­νός. Ἐρ­γά­ζε­ται καί στήν Ἔ­φε­σο γιά τή δόξα τοῦ Χριστοῦ καί γί­νε­ται ἀ­φορ­μή πολ­λοί νά μεταστρα­φοῦν στήν ὀρ­θή πί­στη. Τέ­λος εἰρηνικά πα­ρα­δί­δει τό πνεῦ­μα της στόν Θε­ό, τόν ὁ­ποῖ­ο τό­σο ἀ­γά­πη­σε καί γιά τή δό­ξα τοῦ ὁ­ποί­ου θυ­σί­α­σε τά πάν­τα.

Τί κα­τορ­θώ­νει, ἀ­λή­θεια, ἡ πί­στη, ὅ­ταν φουν­τώ­σει στήν καρ­δί­α τοῦ ἀν­θρώ­που! Θαύ­μα­τα ἀ­λη­θι­νά. Καί εἶ­ναι ἄ­ρα­γε μι­κρά τά θαύ­μα­τα, πού ὀ­φεί­λον­ται στίς δυ­ό αὐ­τές γυ­ναῖ­κες, στήν ἄ­ση­μη καί ἄ­γνω­στη νέ­α πού ἔ­γι­νε ἀ­φορ­μή νά πι­στεύ­σει ἡ Εἰ­ρή­νη καί νά ἐ­ξα­σφά­λι­σει τό ἄ­φθαρ­το στε­φά­νι τοῦ οὐ­ρα­νοῦ, καί στή με­γα­λο­μάρ­τυ­ρα πού κα­τέ­πλη­ξε ἀγ­γέ­λους καί ἀν­θρώ­πους μέ τό ζῆ­λο της ὑ­πέρ Χρι­στοῦ; Τήν ἔ­χου­με ἄ­ρα­γε ἐ­μεῖς τήν πί­στη αὐ­τή;

Ἀπό τό βιβλίο «Ἀπό τή Ζωή τῶν Ἁγίων»

Ἀρχιμ. Γεωργίου Δημοπούλου

πηγή:osotir.org

Ο Ναός μας εξωτερικά

Κυριακή στην Ενορία - Αφιέρωμα στον Ι.Ν. Αγίων Αντωνίου & Χαραλάμπους εις Κρύα Ιτεών Πατρών

ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ - Εξωτερικά πλάνα Ναού

Ο ΝΑΟΣ ΜΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ (παλαιότερο video)


Θείες Λειτουργίες εβδομάδος

Θείες Λειτουργίες εβδομάδος
Κυριακή 19/5, Τρίτη 21/5

Λαμπρὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στὴν περιοχὴ Κρύα Ἰτεῶν Πατρῶν

Λαμπρὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στὴν περιοχὴ Κρύα Ἰτεῶν Πατρῶν
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Ἐτελέσθησαν τὰ θυρανοίξια στὸν νεόδμητο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στὰ Κρύα Ἰτεῶν

Ἐτελέσθησαν τὰ θυρανοίξια στὸν νεόδμητο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στὰ Κρύα Ἰτεῶν
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

συνταγή για Πρόσφορο

συνταγή για Πρόσφορο
Καντε κλικ στο πρόσφορο και διαβάστε

Πώς θα βρείτε το Ναό μας

Ασματική Ακολουθία Οσίου Πατρός Αντωνίου του Μεγάλου

Ασματική Ακολουθία Οσίου Πατρός Αντωνίου του Μεγάλου
Καντε κλικ στην εικόνα για να την κατεβάσετε

Ασματική Ακολουθία Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους

Ασματική Ακολουθία Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους
Καντε κλικ στην εικόνα για να την κατεβάσετε