Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu


Αναζήτηση θεμάτων ιστολογίου

Συναξάριον


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ο ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΕΡΝΙΤΣΗΣ κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

Χαιρετισμοί προς την Υπεραγία Θεοτόκο

Χαιρετισμοί προς την Υπεραγία Θεοτόκο
Καντε κλικ στην εικόνα της Παναγίας και διαβάστε τους

Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως

Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως
Καντε κλικ στην φωτογραφία και διαβάστε

Η Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου από την Ι.Μ. Ομπλού

Η Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου από την Ι.Μ. Ομπλού
Καντε κλικ στην εικόνα για να δείτε το Video

Συμβουλές πριν από την Εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία

Συμβουλές πριν από την Εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Πριν τον Γάμο...

Πριν τον Γάμο...
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Δυο λόγια για τη βάπτιση του παιδιού σας

Δυο λόγια για τη βάπτιση του παιδιού σας
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Πότε και πώς νηστεύομε;

Πότε και πώς νηστεύομε;
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Το σημείο του Σταυρού

Το σημείο του Σταυρού
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Blog Archive

Από το Blogger.
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF


«Πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέ­ρει· πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ᾽ οὐκ ἐγώ ἐξουσια­σθή­σομαι ὑπό τι­νος».
Ἀπόλυτος καί κατη­γο­ρη­μα­τικός ὁ ἀπόστολος Παῦ­­λος δίνει μία ἀπάν­τη­ση στόν ἄσωτο υἱό τῆς σημε­ρινῆς εὐαγγε­λι­κῆς παραβο­λῆς, πού ἔχοντας τήν αἴ­σθηση ὅτι ἡ παρου­σία τοῦ πα­τέρα τόν ἐμπόδιζε νά κά­­νει ὅ,τι ἤθελε, φεύγει ἀπό τό σπίτι γιά νά ζή­σει τή ζωή πού ὀνει­ρευό­ταν χω­ρίς περιορι­σμούς. Δίνει μία ἀπάντηση καί σέ ὅλους ἐμᾶς, τούς ἀνθρώ­πους τοῦ 21ου αἰ­ώνα, πού μερικές φο­ρές δοκιμάζουμε τόν πει­­ρασμό νά δραπετεύ­σου­με ἀπό τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί τούς κα­νό­νες τῆς Ἐκκλησίας μας. Δίνει ὅμως ταυτό­χρο­να καί μία ἠχηρή ἀπάν­τη­ση σέ ὅσους κατη­γο­ροῦν τήν Ἐκ­κλη­σία, ὅτι δῆθεν περιο­ρίζει τήν ἐλευ­θερία τῶν ἀν­θρώ­πων, θέ­το­ντας ὅρια καί περιορι­σμούς.

«Πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέ­ρει· πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ᾽ οὐκ ἐγώ ἐξουσια­σθή­σομαι ὑπό τι­νος».

Μεγαλοφωνότατη ἡ ἀπά­ντη­ση τοῦ πρωτο­κορυ­φαί­ου, «πάντα μοι ἔξε­στιν», ὅλα μπορῶ νά τά κά­νω, ἀλλά καθόλου ἐγωι­στική. Γιατί δέν μπο­ρεῖ νά θεω­ρη­θεῖ ἐγωι­στής κάποιος πού αὐτοπεριορίζεται μέ τό­ση πειθαρχία ὅση ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Δέν μπορεῖ νά θεω­ρη­θεῖ ἐγωιστής αὐτός πού ἐλέγ­χει τόν ἑαυτό του, πού εἶ­ναι σέ τέτοιο βα­θμό ἐγκρα­τής, ὥστε νά μπορεῖ νά ἐπι­λέγει μέ­σα σέ κλίμα ἀπολύ­του ἐλευθερίας ποιό εἶναι τό συμφέρον ἀπό ὅσα μπο­­ρεῖ νά κάνει. Διότι δέν μπορεῖ νά θεω­­ρη­θεῖ ἐγωι­στής, κά­ποιος πού κατανι­κᾶ τή δύναμη τῶν πραγμά­των νά τοῦ στε­ρήσουν τήν πνευματική του ἐλευθερία, πού ἔχει ἄμε­­ση ἀναφορά στόν Θεό καί στή σχέση τοῦ ἀνθρώ­που μαζί του.
«Πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέ­ρει». Οἱ ἄν­θρωποι μι­λοῦ­με γιά τό συμ­­φέρον μας καί τό προσ­διο­ρί­ζουμε μέ κοσμικούς ὅ­ρους, ὥστε τελικά νά γι­­νό­­μαστε δέσμιοι τοῦ συμ­φέ­ροντος.
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος τό προσδιορίζει μέ πνευ­ματι­κούς ὅρους καί χαρα­κτη­ρίζει ὡς συμ­­φέρον ὅ,τι δέν τοῦ περιορίζει τήν ψυχική του ἐλευθερία καί ἀνε­ξαρ­τησία.
Συμφέρον εἶναι ὅ,τι δέν τόν ὑποδουλώνει στή δύ­να­­μή του, ὅ,τι δέν τόν ἐξου­­­σιάζει σέ τέτοιο βαθμό, ὥστε νά τόν καθιστᾶ ὑπο­χείριό του· ὅ,τι δέν τόν φέρ­­­νει στήν κατάσταση πού βρέθηκε ὁ ἄσωτος τῆς σημερινῆς παραβολῆς, ὥστε νά βόσκει χοί­ρους.
Καί σ᾽ αὐτό τό εἶδος τοῦ κα­λῶς ἐννοούμε­νου συμ­φέ­­­­ροντος μᾶς χειραγωγεῖ ὁ οὐρανο­βά­μων ἀπόστολος, βοη­θῶντας μας νά ἀπελευ­θερωθοῦμε ἀπό ὅ,τι μᾶς δε­σμεύει καί μᾶς συν­δέει μέ τή γῆ, γιά νά μπορέ­σου­με στή συνέ­χεια, ἀπε­λευ­θερω­μέ­νοι καί ἀπελεύ­θεροι Χρι­στοῦ, νά συναντή­σου­με τόν Θεό καί νά ἑνω­θοῦ­με μαζί του, ὥστε νά ζοῦμε ἐν αὐ­τῷ. Γιατί ὅποιος ἐπιδιώ­κει πράγ­μα­­τι αὐτό τό συμ­φέ­ρον, αὐτός μόνο ἔχει τή δυ­νατότητα νά κάνει τά πάν­τα, ἐφόσον ἔχει ἐπι­τύ­χει τό μεῖζον, τό νά ὑπερ­βαί­νει, δηλαδή, τόν ἑαυτό του.
«Πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέ­ρει· πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ᾽ οὐκ ἐγώ ἐξουσια­σθήσομαι ὑπό τι­νος».
Αὐτό τό σύνθημα ζωῆς τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἀκο­­λούθησαν οἱ πατέ­ρες καί οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκ­κλησίας μας ἀνά τούς αἰῶνες. Καί γι᾽ αὐτό ἐπέ­­τυχαν ὅλα τά με­γά­λα καί σπουδαῖα στή ζωή τους, ἐπέτυχαν νά φθά­­σουν σέ μέτρα ἀ­σκή­­­σε­ως καί ἁγιότη­τος δυσ­θεώ­­ρητα, πού θαυ­μάζουμε ὅλοι σήμε­ρα.
Αὐτό τό σύνθημα ζωῆς μᾶς καλεῖ ὁ ἀπόστολος Παῦλος καί ἡ Ἐκκλησία μας νά οἰκειοποιη­θοῦ­με καί νά ἀκολουθή­σου­­με καί ἐμεῖς, ἔτσι ὥστε ἀφενός νά μήν ὑποδουλωθοῦμε στήν ἐναγώνια ἀναζήτηση τοῦ συμφέροντός μας, πού μᾶς στερεῖ τήν ἱκα­νοποίηση καί τήν εὐτυ­χία τήν ὁποία χαρίζουν τά ἁπλᾶ πράγματα στή ζωή μας, νά μή γίνουμε δέσμιοι τοῦ συμφέρον­τός μας πού μᾶς ἀπο­ξε­νώνει ἀπό τόν Θεό καί μᾶς κάνει ἐχθρούς μέ τούς συνανθρώπους μας, γιατί μᾶς κάνει νά τούς θεωροῦμε ὄχι ὡς ἀδελ­φούς ἀλλά ὡς ἀντα­γω­νιστές, καί ἀφε­τέρου γιά νά μήν βρε­θοῦμε στή δυσά­ρε­στη θέση τοῦ ἀσώτου υἱοῦ πού στε­ρή­θηκε τά πάν­τα ἐξαι­τίας τῆς ἐπιμο­νῆς του νά ζήσει μία ζωή ἀνε­ξάρ­τητη ἀπό τίς δε­σμεύ­­­σεις τῆς ἀγά­πης τοῦ Θεοῦ καί κα­τήν­­τη­σε δέσμιος τῆς δυ­στυ­χί­ας καί τῆς ἀ­θλι­ό­­τη­τος. Διότι μόνο ἄν ἐπιτύ­χου­με μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ νά ἐξουσιά­ζουμε τίς ἐπιθυμίες μας καί τίς ἐπιλογές μας καί νά μήν ἐξουσιαζόμαστε ἀπό αὐτές, τότε θά ζοῦμε πάντοτε μέσα στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Ο Ναός μας εξωτερικά

Κυριακή στην Ενορία - Αφιέρωμα στον Ι.Ν. Αγίων Αντωνίου & Χαραλάμπους εις Κρύα Ιτεών Πατρών

ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ - Εξωτερικά πλάνα Ναού

Ο ΝΑΟΣ ΜΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ (παλαιότερο video)


Θείες Λειτουργίες εβδομάδος

Θείες Λειτουργίες εβδομάδος
Κυριακή 19/5, Τρίτη 21/5

Λαμπρὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στὴν περιοχὴ Κρύα Ἰτεῶν Πατρῶν

Λαμπρὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στὴν περιοχὴ Κρύα Ἰτεῶν Πατρῶν
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Ἐτελέσθησαν τὰ θυρανοίξια στὸν νεόδμητο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στὰ Κρύα Ἰτεῶν

Ἐτελέσθησαν τὰ θυρανοίξια στὸν νεόδμητο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στὰ Κρύα Ἰτεῶν
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

συνταγή για Πρόσφορο

συνταγή για Πρόσφορο
Καντε κλικ στο πρόσφορο και διαβάστε

Πώς θα βρείτε το Ναό μας

Ασματική Ακολουθία Οσίου Πατρός Αντωνίου του Μεγάλου

Ασματική Ακολουθία Οσίου Πατρός Αντωνίου του Μεγάλου
Καντε κλικ στην εικόνα για να την κατεβάσετε

Ασματική Ακολουθία Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους

Ασματική Ακολουθία Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους
Καντε κλικ στην εικόνα για να την κατεβάσετε