Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu


Αναζήτηση θεμάτων ιστολογίου

Συναξάριον


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ο ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΕΡΝΙΤΣΗΣ κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

Χαιρετισμοί προς την Υπεραγία Θεοτόκο

Χαιρετισμοί προς την Υπεραγία Θεοτόκο
Καντε κλικ στην εικόνα της Παναγίας και διαβάστε τους

Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως

Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως
Καντε κλικ στην φωτογραφία και διαβάστε

Η Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου από την Ι.Μ. Ομπλού

Η Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου από την Ι.Μ. Ομπλού
Καντε κλικ στην εικόνα για να δείτε το Video

Συμβουλές πριν από την Εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία

Συμβουλές πριν από την Εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Πριν τον Γάμο...

Πριν τον Γάμο...
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Δυο λόγια για τη βάπτιση του παιδιού σας

Δυο λόγια για τη βάπτιση του παιδιού σας
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Πότε και πώς νηστεύομε;

Πότε και πώς νηστεύομε;
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Το σημείο του Σταυρού

Το σημείο του Σταυρού
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Blog Archive

Από το Blogger.
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

Στὸ πρῶ­το κι­ό­λας τρο­πά­ριο τοῦ κα­νό­να τοῦ Ἀ­κα­θί­στου Ὕ­μνου ἡ πα­ρου­σί­α τῆς Ὑ­πε­ρα­γί­ας Θε­ο­τό­κου, εὐ­φρό­συ­να πα­ρη­γο­ρη­τι­κὴ μέ­σα στὸ κα­τα­νυ­κτι­κὸ φόν­το τοῦ Τρι­ῳ­δί­ου, προ­βάλ­λει δυ­να­μι­κὰ μὲ ἕ­ναν ὁ­λο­ζών­τα­νο συμ­βο­λι­σμὸ ἀ­πὸ τὰ προ­φη­τι­κὰ κεί­με­να τῆς Πα­λαι­ᾶς Δι­α­θή­κης:

«Χρι­στοῦ βί­βλον ἔμ­ψυ­χον,
ἐ­σφρα­γι­σμέ­νην σε Πνεύ­μα­τι,
ὁ μέ­γας ἀρ­χάγ­γε­λος,
Ἁγνή, θεώμενος…»

Ὁ Γα­βρι­ήλ, ὑ­πουρ­γὸς (=ὑ­πη­ρέ­της) τοῦ με­γά­λου μυ­στη­ρί­ου τῆς Γεν­νή­σε­ως τοῦ Χρι­στοῦ, βλέ­πει τὴν Πα­να­γί­α σὰν ζωντανὸ βι­βλί­ο τοῦ Χρι­στοῦ, σφρα­γι­σμέ­νο ἀ­πὸ τὸ Ἅ­γιο Πνεῦμα.

Τὰ λό­για αὐ­τὰ θυ­μί­ζουν τὴ συνήθη προ­τρο­πὴ τοῦ Θε­οῦ νὰ γρά­ψουν οἱ προ­φῆ­τες τοὺς λό­γους του σὲ βι­βλί­ο καὶ ἐν συνεχείᾳ νὰ τὸ κλεί­σουν καὶ νὰ τὸ σφρα­γί­σουν, ὥ­στε νὰ φυ­λα­χθοῦν μὲ ἀ­σφά­λεια γιὰ τὶς μελ­λον­τι­κὲς γε­νι­ές. Ἔτσι, π. χ., «καὶ σύ, Δα­νι­ήλ,λέ­γει, κλεῖ­σε τοὺς λό­γους μου “καὶ σφρά­γι­σον τὸ βι­βλί­ον” ἕ­ως τὸν και­ρὸ τοῦ τέ­λους» (Δαν. 12, 4). Ἀν­τι­στοί­χως καὶ στὸν προ­φή­τη Ἡ­σα­ΐ­α λέ­γει: «Οἱ λό­γοι αὐ­τοὶ τοῦ Κυ­ρί­ου θὰ εἶ­ναι σὰν τοὺς λό­γους τοῦ βι­βλί­ου ποὺ μέ­νει σφρα­γι­σμέ­νο καὶ κλει­σμέ­νο. Ἂν δο­θεῖ αὐ­τὸ σὲ ἄν­θρω­πο ποὺ γνω­ρί­ζει γράμ­μα­τα καὶ τοῦ εἰ­ποῦν: “Δι­ά­βα­σε αὐ­τὰ ποὺ πε­ρι­έ­χει τὸ βι­βλί­ο”, ἐ­κεῖ­νος θὰ ἀ­παν­τή­σει: “Δὲν μπο­ρῶ νὰ τὰ δι­α­βά­σω, για­τὶ τὸ βι­βλί­ο εἶ­ναι κλει­σμέ­νο καὶ σφρα­γι­σμέ­νο”»(Ἡσ.29, 11).

Ἡ Ἐκ­κλη­σί­α συν­δέ­ει ἄ­με­σα τὶς προ­φη­τι­κὲς αὐ­τὲς εἰ­κό­νες μὲ τὴν Παρ­θέ­νο Μα­ρί­α, γιὰ νὰ τονίσει τὴν ἀπόλυτη καθαρότητά της, τὴνἀμόλυντη παρθενία της. Αὐ­τὴ εἶ­ναι τὸ κλει­στὸ (σφρα­γι­σμέ­νο) βι­βλί­ο, ὅ­πως λέ­γεται στὰ προ­ε­όρ­τιατῆς Γέννησής της: «“Τὸ ἐ­σφρα­γι­σμέ­νον νῦν βι­βλί­ον ἀ­πο­τί­κτε­ται, ὅπερ ἀναγνώσεται οὐδόλως φύσεως νόμῳ βροτός”, τὸ ὁ­ποῖ­ο κα­νέ­νας θνη­τὸς δὲν θὰ ἀ­να­γνώ­σεικατὰ τὸν φυσικὸ νόμο, ἀ­φοῦ φυ­λάσ­σε­ται (κλει­στὸ) γιὰ κα­τοί­κη­ση τοῦ Λό­γου τοῦ Θε­οῦ, ὅ­πως προ­φή­τευ­σαν τὰ βιβλία τῶν θε­ο­φό­ρων προ­φητῶν διὰ τοῦ Ἁ­γί­ου Πνεύ­μα­τος» (Κανὼν 7ηςΣε­πτ., ᾠ­δὴ ε΄).

Ἡ προ­φη­τι­κὴ ρή­ση τοῦ Ἡ­σα­ΐ­α ἐκ­πλη­ρώ­νε­ται τὴ στιγμὴ ἀ­κρι­βῶςτοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ὅταν ἀ­πο­στέλ­λε­ται ὑ­πὸ τοῦ Θε­οῦὁ ἀρ­χάγ­γε­λος Γα­βρι­ήλ, κομίζων «χαρᾶς εὐαγγέλια»,πρὸς τὴν Παρ­θέ­νο Μα­ρί­α, ἀρ­ρα­βω­νι­α­σμέ­νη ἤ­δη μὲ τὸν Ἰ­ω­σήφ.

«Ἄ­κου­σε τί λέ­γει ὁ προ­φή­της γι’ αὐ­τὸν τὸν ἄν­θρω­πο καὶ γι’ αὐ­τὴν τὴν παρ­θέ­νο: “Θὰ δο­θεῖ αὐ­τὸ τὸ σφρα­γι­σμέ­νο βι­βλί­ο σὲ ἄν­θρω­πο, ποὺ γνω­ρί­ζει γράμ­μα­τα”. Τί ἄλ­λο ἐ­κτὸς ἀ­πὸ τὴν ἀ­μό­λυν­τη παρ­θέ­νο ση­μαί­νει τὸ σφρα­γι­σμέ­νο βι­βλί­ο; Ἀ­πὸ ποι­οὺς θὰ δο­θεῖ; Εἶ­ναι φα­νε­ρὸ πὼς θὰ δο­θεῖ ἀ­πὸ τοὺς ἱ­ε­ρεῖς. Σὲ ποι­όν; Στὸν Ἰ­ω­σὴφ τὸν ξυ­λουρ­γό. Αὐ­τὸς ὁ Ἰ­ω­σὴφ προ­η­γου­μέ­νως εἶ­χε συ­νά­ψει σε­μνὸ γά­μο καὶ ἀ­πέ­κτη­σε τέ­κνα. Ἀ­φοῦ ὅ­μως ἔχασε τὴ γυ­ναί­κα του, ζοῦ­σε τὴν ὑ­πό­λοι­πη ζω­ή του μὲ σω­φρο­σύ­νη, ἀ­να­τρέ­φον­τας τὰ τέ­κνα του“ἐν παι­δείᾳ καὶ νου­θε­σίᾳ Κυ­ρί­ου”. Οἱ ἱ­ε­ρεῖς λοι­πὸν ἀρ­ρα­βώ­νι­α­σαν τὴ Μα­ρί­α μὲ τὸν Ἰ­ω­σὴφ λό­γῳ τῆς σω­φρο­σύ­νης του καὶ τὴν ἐμ­πι­στεύ­τη­καν σ’ αὐ­τόν, ἀ­να­μέ­νον­τας τὸν και­ρὸ τοῦ γά­μου. Αὐ­τὸς ὅ­μως, ἀ­φοῦ ἔ­λα­βε τὴν Παρ­θέ­νο, ἔ­μελ­λε νὰ τὴ φυ­λά­ξει ἀ­μό­λυν­τη.

Αὐ­τὸ προ­α­να­φώ­νη­σε ἀ­πὸ πο­λὺ πα­λιὰ ὁ προ­φή­της: “Θὰ δο­θεῖ, λέ­γει, αὐ­τὸ τὸ σφρα­γι­σμέ­νο βι­βλί­ο σὲ ἄν­θρω­πο ποὺ γνω­ρί­ζει γράμ­μα­τα”, δη­λα­δὴ ποὺ ἔ­χει λά­βει πεί­ρα τοῦ γά­μου καὶ ἐ­κεῖ­νος θὰ πεῖ: “Δὲν μπο­ρῶ νὰ τὸ δι­α­βά­σω”. “Για­τί, Ἰ­ω­σήφ, δὲν μπο­ρεῖς;” “Δὲν μπο­ρῶ, θὰ ἀ­παν­τή­σει ὁ Ἰ­ω­σήφ, νὰ τὸ δι­α­βά­σω, για­τὶ τὸ βι­βλί­ο ἔ­χει σφρα­γι­σθεῖ (εἶ­ναι κλει­στό)”. “Γιὰ ποι­ὸν φυ­λάσ­σε­ται;” “Φυ­λάσ­σε­ται γιὰ κα­τοι­κη­τή­ριο τοῦ Δη­μι­ουρ­γοῦ τῶν ὅ­λων”»(ἅγ. Ἰ­ω. Χρυ­σό­στο­μος κ. ἄ.).

Μὲ τὴν ἔλευση τοῦ ἀρχαγγέλου στὴν Παρθένο καὶ τὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀρχαίας βουλῆς τοῦ ὑψίστου Θεοῦ, φανερώνεται ἀκριβῶς ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ Παναγία σφραγίστηκε ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καὶ παραμένει κλειστὸ πλέον βιβλίο, απρόσιτο σὲ κάθε ἄνθρωπο. Ἡ ταπεινὴ κόρη θὰ εἶναι στὸ ἑξῆς Νύμ­φη ἀ­νύμ­φευ­τη τοῦ Πλαστουργοῦτης,πάντοτε παρ­θέ­νος στὸ σῶ­μα καὶ στὴν ψυ­χή, διὰ βίου πάνα­γνη σὲ παν­τέ­λει­ο βαθ­μό.«Ἀειπάρθενος». Γι’ αὐτὸ καὶ ἀ­ξι­ώ­νεται νὰ ἐγ­γρά­ψει μέ­σα της καὶ νὰ φα­νε­ρώ­σει μὲ ἀ­λη­θι­νὸ καὶ μο­να­δι­κὸ τρό­πο τὸν Χρι­στό. Νὰ γί­νει «Χρι­στοῦ βί­βλος ἔμ­ψυ­χος, ἐ­σφρα­γι­σμέ­νη» διὰ τοῦ Πνεύ­μα­τος.

Ἂς διδαχθοῦμε ἀ­πὸ τὸν τρό­πο της γιὰ νὰ γίνουμε κι ἐμεῖς βιβλίο Χριστοῦ. Νὰ γραφτεί «ἐ­πι­στο­λὴ Χρι­στοῦ»καὶ μέ­σα σὲ μᾶς, «ἐν πλα­ξὶ καρ­δί­ας σαρ­κί­ναις», στὶς σάρκινες πλάκες τῆς καρδιᾶς μας.Ὄ­χι μὲ με­λά­νι, «ἀλ­λὰ Πνεύ­μα­τι Θε­οῦ ζῶν­τος»(Β΄ Κορ. 3, 3).

Τί μᾶς ἐμ­πο­δί­ζει νὰ μαθητεύσου­με κοντά της;


Ο Ναός μας εξωτερικά

Κυριακή στην Ενορία - Αφιέρωμα στον Ι.Ν. Αγίων Αντωνίου & Χαραλάμπους εις Κρύα Ιτεών Πατρών

ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ - Εξωτερικά πλάνα Ναού

Ο ΝΑΟΣ ΜΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ (παλαιότερο video)


Θείες Λειτουργίες εβδομάδος

Θείες Λειτουργίες εβδομάδος
Κυριακή 19/5, Τρίτη 21/5

Λαμπρὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στὴν περιοχὴ Κρύα Ἰτεῶν Πατρῶν

Λαμπρὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στὴν περιοχὴ Κρύα Ἰτεῶν Πατρῶν
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Ἐτελέσθησαν τὰ θυρανοίξια στὸν νεόδμητο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στὰ Κρύα Ἰτεῶν

Ἐτελέσθησαν τὰ θυρανοίξια στὸν νεόδμητο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στὰ Κρύα Ἰτεῶν
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

συνταγή για Πρόσφορο

συνταγή για Πρόσφορο
Καντε κλικ στο πρόσφορο και διαβάστε

Πώς θα βρείτε το Ναό μας

Ασματική Ακολουθία Οσίου Πατρός Αντωνίου του Μεγάλου

Ασματική Ακολουθία Οσίου Πατρός Αντωνίου του Μεγάλου
Καντε κλικ στην εικόνα για να την κατεβάσετε

Ασματική Ακολουθία Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους

Ασματική Ακολουθία Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους
Καντε κλικ στην εικόνα για να την κατεβάσετε