Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu


Αναζήτηση θεμάτων ιστολογίου

Συναξάριον


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ο ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΕΡΝΙΤΣΗΣ κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

Χαιρετισμοί προς την Υπεραγία Θεοτόκο

Χαιρετισμοί προς την Υπεραγία Θεοτόκο
Καντε κλικ στην εικόνα της Παναγίας και διαβάστε τους

Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως

Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως
Καντε κλικ στην φωτογραφία και διαβάστε

Η Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου από την Ι.Μ. Ομπλού

Η Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου από την Ι.Μ. Ομπλού
Καντε κλικ στην εικόνα για να δείτε το Video

Συμβουλές πριν από την Εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία

Συμβουλές πριν από την Εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Πριν τον Γάμο...

Πριν τον Γάμο...
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Δυο λόγια για τη βάπτιση του παιδιού σας

Δυο λόγια για τη βάπτιση του παιδιού σας
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Πότε και πώς νηστεύομε;

Πότε και πώς νηστεύομε;
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Το σημείο του Σταυρού

Το σημείο του Σταυρού
Καντε κλικ στην φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Blog Archive

Από το Blogger.
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2016
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF


Τρεῖς μέ­ρες ἔ­χεις στή δι­ά­θε­σή σου. Σκέ­ψου κα­λά. Ἐ­άν σύ καί τά παι­διά σου ἀρ­νη­θεῖ­τε τόν Χρι­στό, δέν ἔ­χε­τε τί­πο­τε νά φο­βη­θεῖ­τε. Ἐ­άν ὅ­μως ἐ­πι­μεί­νε­τε στήν ἀ­πα­γο­ρευ­μέ­νη ἀ­πό τούς νό­μους πί­στη, μαρ­τύ­ρια φο­βε­ρά σᾶς πε­ρι­μέ­νουν. Πή­γαι­νε καί σκέ­ψου σο­βα­ρά.

Ποι­ός ὅ­μως εἶ­ναι αὐ­τός, πού μέ τό­σο αὐ­στη­ρή γλώσ­σα μι­λά­ει; Καί σέ ποι­όν ἀ­πευ­θύ­νε­ται; Δι­κα­στής εἶ­ναι αὐ­τός πού ἀ­πει­λεῖ. Στή Ρώ­μη, στήν πό­λη τῶν Και­σά­ρων, ἐ­κτυ­λίσ­σε­ται ἡ σκη­νή. Σέ μί­α χή­ρα γυ­ναί­κα ἀ­πευ­θύ­νε­ται. Σο­φί­α εἶ­ναι τό ὄ­νο­μά της. Χή­ρα εἶ­ναι ἡ σπου­δαί­α Χρι­στια­νή. Ὅ­λες τίς δυ­νά­μεις της τίς προ­σφέ­ρει στήν Ἐκ­κλη­σία τῆς Ρώ­μης. Ἀ­πό ἐ­κεῖ παίρ­νει δύ­να­μη νά ἀν­τι­με­τω­πί­ζει τά προ­βλή­μα­τα τῆς κα­θη­με­ρι­νῆς ζω­ῆς καί τῆς ἀ­να­τρο­φῆς τῶν τρι­ῶν θυ­γα­τέ­ρων της, πού μέ ὅ­λη τους τήν ψυ­χή ἀ­κο­λου­θοῦ­σαν τό δι­κό της πα­ρά­δειγ­μα.

Ὑ­πό πε­ρι­ο­ρι­σμό ὅ­μως τώ­ρα βρί­σκον­ται καί οἱ τρεῖς. Ἔ­χει ὁ­λό­κλη­ρη ἡ οἰ­κο­γέ­νεια κα­ταγ­γελ­θεῖ γιά τή χρι­στι­α­νι­κή της πί­στη. Καί οἱ τρεῖς Θυ­γα­τέ­ρες βρί­σκον­ται στή φυ­λα­κή. Τί τίς πε­ρι­μέ­νει ἄ­ρα­γε; Ἡ μη­τρι­κή καρ­δί­α ἀ­νη­συ­χεῖ. Μή­πως οἱ ἀ­πει­λές καί τά μαρ­τύ­ρια κάμ­ψουν τήν ψυ­χι­κή τους ἀν­το­χή; Μή­πως τά βα­σα­νι­στι­κά ὄρ­γα­να τοῦ δη­μί­ου τίς κά­νουν νά ἀρ­νη­θοῦν Ἐ­κεῖ­νον πού θυ­σι­ά­σθη­κε γιά μᾶς; Ἀ­λή­θεια, τί μπο­ρεῖ νά γί­νει; Ποι­ά στα­θε­ρό­τη­τα μπο­ρεῖ νά πε­ρι­μέ­νει ἡ μη­τέ­ρα ἀ­πό τή δω­δε­κά­χρο­νη Πί­στη, ἀ­πό τή δε­κά­χρο­νη Ἐλ­πί­δα, ἀ­πό τήν μό­λις ἐν­νε­ά­χρο­νη Ἀ­γά­πη;

Ἀλ­λά τους φό­βους δι­α­λύ­ει ἡ θερ­μή προ­σευ­χή τῆς θαυ­μα­στῆς μη­τέ­ρας. Μέ τή δύ­να­μη ἐ­κεί­νης, μέ τήν πί­στη, ὅ­τι ὁ Δυ­να­τός θά ἐν­δυ­νά­μω­σει τίς ἀ­δύ­να­τες θυ­γα­τέ­ρες, ἡ πι­στή μη­τέ­ρα τίς ἐ­πι­σκέ­πτε­ται στόν τό­πο τοῦ πε­ρι­ο­ρι­σμοῦ τους. Ἡ ψυ­χή της πού φλέγεται ἀ­πό τήν ἀ­γά­πη πρός τόν Χρι­στό ξε­χύ­νε­ται σέ λό­για θερ­μά καί γε­μά­τα ἀ­πό συγ­κί­νη­ση. Παι­διά μου, τούς εἶ­πε, ὁ Θε­ός μας ζη­τᾶ τή με­γά­λη θυ­σί­α, τῆς ζω­ῆς μας τή θυ­σί­α. Μᾶς τή ζη­τᾶ Ἐ­κεῖ­νος, πού πρό­σφε­ρε τή ζω­ή του στό Σταυ­ρό γιά τή σω­τη­ρί­α μας. Θά τοῦ τήν ἀρ­νη­θοῦ­με; Σᾶς με­γά­λω­σα μέ τό δι­κό του φό­βο. Σ’ Ἐ­κεῖ­νον ἀ­νή­κε­τε. Μή τόν ἀρ­νη­θῆ­τε. Μή σᾶς φο­βί­σουν τά μαρ­τύ­ρια. Λί­γο θά πο­νέ­σε­τε. Αἰώ­νιοι ἀ­μοι­βές σᾶς πε­ρι­μέ­νουν. Μή δει­λι­ά­σε­τε. Μεί­νε­τε πι­στές... Καί ἐ­κεῖ­νες μέ μί­α φω­νή, φω­νή πού ἐ­νέ­πνε­ε ὁ ἀρ­χη­γός τῶν Μαρ­τύ­ρων, τήν βε­βαί­ω­ναν, ὅ­τι εἶ­ναι ἕ­τοι­μοι νά πε­θά­νουν γιά τόν Χρι­στό. Οἱ τρεῖς ­μέ­ρες πέ­ρα­σαν. Στό βῆ­μα του ὁ δι­κα­στής. Σκλη­ρός, ἀ­δυ­σώ­πη­τος, ἀ­λη­θι­νός τύ­ραν­νος. Καί μπρο­στά του οἱ ὑ­πό­δι­κοι· ἡ μη­τέ­ρα μέ τήν ἤ­ρε­μη ὄ­ψη καί τά ἀγ­γε­λό­μορ­φα παι­διά της. Λί­γες λέ­ξεις βγαίνουν ἀ­πό τά χεί­λη τοῦ δι­κα­στῆ. Ὑ­πο­σχέ­σεις πε­ρι­έ­χουν τά λό­για του. Ἀ­μοι­βές εἶ­ναι τό πε­ρι­ε­χό­με­νό τους, ἐ­άν ἀρ­νη­θοῦν τόν Χρι­στό. Καί στή δι­κή τους στα­θε­ρή ἄρ­νη­ση τίς ὑ­πο­σχέ­σεις δι­α­δέ­χον­ται ἀ­πει­λές καί τά λό­για δί­νουν τή θέ­ση τούς στό σκλη­ρό μαρ­τύ­ριο.

Πρώ­τη στό μαρ­τύ­ριο ἡ με­γα­λύ­τε­ρη, ἡ Πί­στη. Ἀ­κού­ει τήν κα­τα­δί­κη της μέ χα­ρά, ἔ­πει­τα ἀ­πό τή στα­θε­ρή της ὁ­μο­λο­γί­α. Τό μα­στί­γιο αὐ­λα­κώ­νει τό σῶ­μα της. Καί ἡ σχά­ρα ἡ κοκ­κι­νι­σμέ­νη καί πυ­ρα­κτω­μέ­νη ἀ­πό τή φω­τιά τά δέ­χε­ται στή συ­νέ­χεια. Καί ἐ­νῶ ἡ μη­τέ­ρα, ἡ θαυ­μα­στή μη­τέ­ρα, προ­σεύ­χε­ται γιά τήν μέ­χρι τέ­λους ἀν­το­χή τῆς κό­ρης, τό ξί­φος τοῦ δη­μί­ου δί­νει τέ­λος στό μαρ­τύ­ριο. Ἡ Πί­στη βρί­σκε­ται στόν οὐ­ρα­νό. Τό μα­τω­μέ­νο σῶ­μα τα­λαι­πω­ρη­μέ­νο ἀ­πό τήν κα­κου­χί­α τοῦ μαρ­τυ­ρί­ου πα­ρα­με­ρί­ζε­ται. Ἡ σει­ρά τώ­ρα τῆς δεύ­τε­ρης, τῆς Ἐλ­πί­δος. Φο­βε­ρά καί τά δι­κά της μαρ­τύ­ρια. Τό­σο ὅ­μως ἀ­δύ­να­τα νά κα­τα­βά­λουν τήν ψυ­χι­κή της ἀν­τί­στα­ση. Οἱ σκλη­ροί ὄ­νυ­χες ἔ­σχι­σαν τίς σάρ­κες της καί τό αἷ­μα της πορ­φύ­ρω­σε τόν τό­πο τοῦ μαρ­τυ­ρί­ου της. Ὁλόκληρη σει­ρά ἄλ­λων βα­σα­νι­στη­ρί­ων, στά ὁ­ποῖ­α ἔ­λαμ­ψε ἡ ἀ­κλό­νη­τη πί­στη καί ἀν­το­χή της, ἔ­κλει­σε μέ τόν ἀ­πο­κε­φα­λι­σμό της. Ἐ­άν ὅ­μως ἡ κε­φα­λή πέ­φτει, ἀ­πό τό ξί­φος τοῦ δη­μί­ου, ἡ ψυ­χή στε­φα­νώ­νε­ται ἀ­πό τόν Κύ­ριο.

Ἀ­πο­μέ­νει τώ­ρα ἡ νε­ό­τε­ρη, ἡ ἐν­νε­ά­χρο­νη Ἀ­γά­πη. Θαῦ­μα ἡ ἀν­το­χή της καί ἡ ὁ­μο­λο­γί­α της. Ἔ­δει­ξε ὅ­λη τή δύ­να­μη, μέ τήν ὁ­ποί­α ὁ Δυ­να­τός πε­ρι­βάλ­λει τούς δι­κούς του καί κα­ται­σχύ­νει τούς ἐ­χθρούς του. Ἡ ὁ­μο­λο­γί­α της ἀ­κλό­νη­τη. Ἡ παρ­ρη­σί­α της θαυ­μα­στή. Ὁ ἡ­ρω­ι­σμός της ἄ­φθα­στος. Βλα­στά­ρι τῆς ἰ­δί­ας μη­τέ­ρας εἶ­μαι καί ἐ­γώ, εἶ­πε στόν τύ­ραν­νο. Με­τά ἀ­πό σει­ρά μαρ­τυ­ρί­ων ἀ­να­σκο­λο­πί­σθη­κε καί ἀ­πο­κε­φα­λί­σθη­κε. Σπον­δή καί θυ­σί­α στό Θε­ό τρεῖς μάρ­τυ­ρες ἀ­δελ­φές στο­λί­ζουν τόν οὐ­ρα­νό.

Τά τί­μια τῶν μαρ­τύ­ρων λεί­ψα­να πε­ρι­συ­νέ­λε­ξε ἡ ἡ­ρω­ι­κή μη­τέ­ρα καί τά ἐν­τα­φί­α­σε μέ ὅ­λη τή στορ­γή της καί τήν ἀ­γά­πη της. Ἡ δο­ξο­λο­γί­α πρός τόν Θε­ό γιά τήν μέ­χρι τέ­λους ὑ­πο­μο­νή τῶν θυ­γα­τέ­ρων της ἀ­να­μι­γνυ­ό­ταν μέ τά μη­­τρι­κά δά­κρυ­α γιά τή στέ­ρη­σή τους. Ὁ τύ­ραν­νος, γιά νά ὑ­φί­στα­ται τό βρά­δυ μαρ­τύ­ριο τοῦ πό­νου, δέν τήν κα­τα­δί­κα­σε ἐ­κεί­νη σέ θά­να­το. Ὁ Κύ­ριος ὅ­μως, ἀ­μεί­βον­τας τή θυ­σί­α της, τήν πα­ρέ­λα­βε ἐν εἰ­ρή­νῃ κον­τά του με­τά ἀ­πό τρεῖς ἡ­μέ­ρες, γιά νά εὐ­φραί­νε­ται μα­ζί μέ τούς μάρ­τυ­ρες στόν ἅ­γιο θρό­νο Του.

Ἄς πρε­σβεύ­ει ἐ­κεῖ μα­ζί μέ τίς μάρ­τυ­ρες θυ­γα­τέ­ρες της γιά τή νε­ό­τη­τα, νά τήν χει­ρα­γω­γεῖ ὁ Θε­ός καί νά τήν ἀ­να­δει­κνύ­ει πρω­το­πό­ρο στίς ὑ­ψη­λές ἀ­ρε­τές, στή θερ­μή πί­στη καί τήν ὁ­λό­ψυ­χη ἀ­φο­σί­ω­ση στό ἅ­γιο θέ­λη­μά Του.

Ἀπό τό βιβλίο «Ἀπό τή Ζωή τῶν Ἁγίων»

Ἀρχιμ. Γεωργίου Δημοπούλου

πηγή:osotir.org

Ο Ναός μας εξωτερικά

Κυριακή στην Ενορία - Αφιέρωμα στον Ι.Ν. Αγίων Αντωνίου & Χαραλάμπους εις Κρύα Ιτεών Πατρών

ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ - Εξωτερικά πλάνα Ναού

Ο ΝΑΟΣ ΜΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ (παλαιότερο video)


Θείες Λειτουργίες εβδομάδος

Θείες Λειτουργίες εβδομάδος
Κυριακή 19/5, Τρίτη 21/5

Λαμπρὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στὴν περιοχὴ Κρύα Ἰτεῶν Πατρῶν

Λαμπρὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στὴν περιοχὴ Κρύα Ἰτεῶν Πατρῶν
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

Ἐτελέσθησαν τὰ θυρανοίξια στὸν νεόδμητο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στὰ Κρύα Ἰτεῶν

Ἐτελέσθησαν τὰ θυρανοίξια στὸν νεόδμητο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στὰ Κρύα Ἰτεῶν
Καντε κλικ στη φωτογραφία για να εμφανισθεί το θέμα

συνταγή για Πρόσφορο

συνταγή για Πρόσφορο
Καντε κλικ στο πρόσφορο και διαβάστε

Πώς θα βρείτε το Ναό μας

Ασματική Ακολουθία Οσίου Πατρός Αντωνίου του Μεγάλου

Ασματική Ακολουθία Οσίου Πατρός Αντωνίου του Μεγάλου
Καντε κλικ στην εικόνα για να την κατεβάσετε

Ασματική Ακολουθία Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους

Ασματική Ακολουθία Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους
Καντε κλικ στην εικόνα για να την κατεβάσετε